Sniehotta, Josef

narozen: 27.11.1901
z: BOLATITZ

Po první svìtové válce pøestoupil k Freikorpsu Horního Slezska. Ve Freikorpsu úspìšnì bojoval v letech 1921-23 proti polským jednotkám, které  chtìly násilnì pøipojit Horní Slezsko k Polsku. V roce 1938 se opìt aktivnì podílel na pøipojení Sudet k Nìmecku. Poté vstoupil do Allgemeine SS a pùsobil v jednom polském táboøe jako ostraha. V zime 1945 byl poslán na frontu a a bojoval v pevnosti Breslau. Ze zajetí byl vydán Èeskoslovenské justici, která jej odsoudila k deseti letùm nucených prací v táboøe Jáchymov.

Zemøel 15. 6. 1979

Vyznamenání:  Schlesischer Adler

                        Sudetenmedaille 1938

 
<< zpet